Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา "ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการตามรอยวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ เรื่อง ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               เนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ทางด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “หนังสือตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์” แล้วนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดจึงได้เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ดังกล่าวมาจัดบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ แก่ชุมชนและเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ตำราพิไชยสงครามฉบับเมืองเพชรบูรณ์กับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เพชรบูรณ์” เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่อยู่ในตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ ให้ชุมชนและเยาวชนได้เกิดสำนึกรักท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์
               ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในรูปแบบของการเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมทั้งเห็นคุณค่าและอนุรักษ์องค์ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจได้
               ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำราพิไชยสงครามเมืองเพชรบูรณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วิทยากรจึงได้จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 150 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ สามารถสอบถามสิทธิ์ในการเข้าอบรมได้ที่เบอร์ 056-717140 หรือ 082-9479211
               
               ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร ได้ที่เอกสารแนบ

วันที่ 13 ก.พ. 2556