Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    หน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

นายกมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ทางหน่วยอนุรักษ์ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เรา มีแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่สวยงามของท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ดูแล จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจ หรือจัดทำข้อมูลของสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกอันควรอนุรักษ์ ให้แก่ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม และคัดเลือกแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่มีความสำคัญคุณค่าแก่การอนุรักษ์ ประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นต่อไป

นอกจากจะสัมมนาแล้ว ยังมีกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นสภาพพื้นที่แหล่งอย่างชัดเจน และเกิดความเข้าใจพร้อมกันร่วมกัน อาจารย์กมลกล่าว.วันที่ 15 มี.ค. 2560