Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน"

ประกาศ! รายชื่อ ผู้เข้าอบรมโครงการเพลงประกอบท่าทาง "การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมผ้าโจงกระเบนมาคนละ 1 ผืนค่ะ
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบ


วันที่ 20 มิ.ย. 2560