Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

               สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง ๕ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยเวลา ๑๘.๓๐ น. จะมีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์
               ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในวิถี ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนได้ร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม


วันที่ 04 ก.ค. 2560