Untitled Document
 

หัวข้อข่าว    :    สำนักศิลปะฯ จัดเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าบ้านสะเดียง

               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นเพชรบูรณ์ ขอเชิญร่วมเสวนาในโครงการเสวนา เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า บ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ วัดทุ่งสะเดียง ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
               เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องย่านชุมชนเก่าให้แก่เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในศิลปกรรมท้องถิ่นของตน และเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่า เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมต่อไป โดยมีอาจารย์ ธีระวัฒน์ แสนคำ นักวิชาการ เป็นวิทยากรในการเสวนา

ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการ ได้ตามเอกสารแนบวันที่ 10 ส.ค. 2560