เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 ถือเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชา"/>
ภาพกิจกรรม     : กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
 
          

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 ถือเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่แม่ของแผ่นดินในวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ 12 สิงหามหาราชินีขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นการำลึกถึงพระคุณของแม่