ภาพกิจกรรม     : โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง"
 
                    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำโทนบ้านป่าแดง" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้มีความรู้ และร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารงานวัฒนธรรมสู่ชุมชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อีกด้วย