ภาพกิจกรรม     : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม"
 
                    ภาพบรรยากาศ งานอบรม การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์