ภาพกิจกรรม     : วันเข้าพรรษา
 
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ วัดเพชรวราราม จึงร่วมกันสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้น เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความเข้าใจ ภาคภูมิใจในวิถี ภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นและของประเทศ เป็นผลนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น การทำรุงบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม เพิ่มศักยภาพชุมชนในการแข่งขันระดับประเทศในภายภาคหน้า