ภาพกิจกรรม     : โครงการสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์
 
          ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเพื่อประกาศแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
บ้านโนนตูม ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์