ภาพกิจกรรม     : ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี
 
                    เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการออกแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และนำมาต่อยอดการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จึงนำทีมบุคลากรภายในสำนักฯ ร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124