ภาพกิจกรรม     : โครงการลานวัฒนธรรม : สืบสานประเพณีสงกรานต์ "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" ประจำปี ๒๕๖๐
 
                    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี คณะทั้ง ๕ และกองพัฒนานักศึกษา จัดงานโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องานว่า "ย้อนอดีต ฮีตฮอย ปีใหม่ไทยบ้าน" บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ท่าน ผศ. ดร. ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทั้ง 6 จุด พร้อมทั้งร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ตามประเพณีไทย อีกทั้งภายในงานยังมีการประกวดนางสังขาร (นางสงกรานต์) อีกด้วย