ภาพกิจกรรม     : ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติ จำนวน ๗ แหล่ง ได้แก่ ๑. โบสถ์เก่าวัดป่าเรไรทอง ๒. สุสานหอย ๑๕ ล้านปี ๓. น้ำตกซับพลู ๔. เสาหินอัคนี ๕. บ่อน้ำเดือด ๖. ถ้ำผาโค้ง/ผาเจ็ดสี ๗. ถ้ำปากเสือ ซึ่งแหล่งมรดกดังกล่าวอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติและมรดกจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว