ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัชรชัย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัชรชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เป็นการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและโรงเรียนวัชรชัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายงานวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชา โดยมีกิจกรรมเทิดเกียรติสุนทรภู่ การแสดงละครวรรณคดี การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดเรียงความ แต่งคำประพันธ์ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล และการประกวดร้องเพลง บรรยากาศคึกคักสนุกสนานมากค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โรงเรียนวัชรชัย