ภาพกิจกรรม     : ต้อนรับ คณะ (สผ.) เยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าเยี่ยมชมสำนัก โดยได้รับเกียรติจาก คุณอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม คุณสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม คุณกรพินธุ์ พยัคฆประการณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการบริหารจัดการมรดกโลก และทีมงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกันถึงผลการดำเนินงาน และแผนงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เข้าชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้วย