ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
                    บรรยากาศพิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐