ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านงานวัฒนธรรม