ภาพกิจกรรม     : โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๐ "สนุกกันจริงวันลอยกระทง"
 
                    บรรยากาศงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ในนามสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่เอื้อยอำนวยเรื่องสถานที่จัดงาน กำลังพลในการเตรียมสถานที่ เวที จนส่งผลให้งาน "สนุกกันจริงวันลอยกระทง" เป็นไปด้วยความอบอุ่น เกิดความสามัคคีภายในองค์กรที่ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป