ภาพกิจกรรม     : ประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน
 
                    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมโครงการบริการวิชาการ ?ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ ภาคเหนือตอนล่าง? ซึ่งสำนักศิลปะฯ ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของเครื่องมือพื้นฐานในการลงชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชาติพันธุ์ลีซอ ตามเป้าหมายของโครงการ