ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Shiro Terashima First Secretary, Embassy of Japan และคณะบุคคล เยี่ยมชมหอวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรสำนักฯ มีโอกาสได้ต้อนรับ Mr. Shiro Terashima First Secretary, Embassy of Japan และคณะบุคคล เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมของสำนักฯ เพื่อเรียนรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น