ภาพกิจกรรม     : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาติพันธ์ลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลชาติพันธ์ลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนในส่วนของการต่อยอดเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า ลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีเพราะได้สัมผัสวัฒนธรรมปีใหม่ของชาติพันธุ์เย้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากทีเดียว