ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่ประเพณีปีใหม่ลีซอ บ้านเพขรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุ์ม้ง เย้า และลีซออย่างต่อเนื่องค่ะ ทีมเราลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ และต่อเนื่องในรุ่งเช้าอีกวัน สัมผัสวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าบนเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงจากคนในพื้นที่ สืบเนื่องจากความตั้งใจเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทีมงานสำนักศิลปะฯ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งท่านเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการร่วมกับทางสำนักศิลปะฯ และถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาสำคัญ คอยชี้แนะแนวทางการทำงาน เทคนิควิธีการเข้าถึงชุมชน ทำให้ทีมงานเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งได้รับผลที่ดีกลับมาค่ะ ซึ่งช่วงสัปดาห์นี้เป็นงานปีใหม่ของชาวเย้า และปีใหม่ของชาวลีซอ เราจึงได้สัมผัสวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นอัตลักษณ์ที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ เราเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆ บางส่วนของการทำงานมาฝากค่ะ