ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมไปถึงพิธีทำบุญสะพานไม้ ของชาติพันธุ์เย้า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่าน ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิธีขึ้นศาลเจ้าและพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รวมไปถึงพิธีทำบุญสะพานไม้ ของชาติพันธุ์เย้า บ้านเพชรดำ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่การบริการวิชาการ และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตค่ะ