ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
 
                    เมื่อวานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ดำเนินโครงการ QA - สัญจร : เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานประกันคุณภาพ