ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาวลีซอและเย้า เพื่อทำการประชาคมขอความเห็นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ผ่านมา ทีมงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาวลีซอและเย้า เพื่อทำการประชาคมขอความเห็นในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธ์ุลีซอ และชาติพันธุ์เย้า บนพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมไปถึงพูดคุยในส่วนของสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และการดำเนินงานของศูนย์นี้ โดยการประชาคมครั้งนี้ ได้ผลสรุปคือ ทุกส่วนเห็นตรงกันให้มีการจัดตั้งศูนย์และพร้อมที่จะช่วยกันดำเนินการเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป