ภาพกิจกรรม     : ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี
 
                    เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2561ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะทีมงาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสำนักฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในด้านต่างๆ และจากนั้นได้เดินทางไปยัง เถ้า ฮง ไถ่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของราชบุรีเพื่อศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา ขั้นตอนในการผลิต รวมถึงแนวคิดและวิถีของช่างทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีทั้งความสามารถทางศิลปะ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยคุณค่าทางจิตใจที่ได้สร้างสรรค์งานปราณีตสวยงาม ต่อด้วยเข้าชมวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นวัดเก่าที่มีความงดงาม และมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และได้เข้าศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ซึ่งมีทั้งแปลงเกษตรสาธิตและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ มีฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ นอกจากนี้ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และที่สำคัญมีบ้านพ่อ คือ บ้านที่รัชกาลที่ 9 ทรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการ เป็นบ้านไม้สองชั้นเรียบง่าย ใช้ทรงงานและพักผ่อนพระอิริยาบถเมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการ รวมถึงรถที่ทรงใช้ทรงงานก็จอดอยู่ภายในบริเวณบ้านด้วย นับว่าการดูงานครั้งนี้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่คุ้มค่าทีเดียวค่ะ ซึ่งจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรม