ภาพกิจกรรม     : โมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำโมเดลอาคารศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ลีซอ และเย้า บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ มาให้ผู้นำชุมชนได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ฯ ซึ่งกลุ่มผู้นำได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในครั้งนี ทางทีมงานสำนักศิลปะฯ โดยความร่วมมือ กับ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบพระคุณชนเผ่าลีซอ และเย้า เป็นอย่างสูงที่เกิดพลังขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ รักษา รากเหง้าของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง เพียงเพื่อต้องการให้กระแสครั้งนี้ได้กระตุ้นกลุ่มเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่แฝงอยู่ในชนเผ่า และสามารถต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจให้หมู่บ้านเพชรดำต่อไป