ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน เสวนาแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ วัดศรีสุมังค์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาตร์ ความสำคัญ และคุณค่าของย่านชุมชนเก่า และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าสู่กันฟังในส่วนของประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น
การเสวนาครั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงความรู้ อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ที่ได้มาเล่าและแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังถกประเด็นต่างๆ อย่างน่าสนใจ และช่วงบ่ายสำนักศิลปะฯมีอีกหนึ่งโครงการค่ะ คือโครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "การละเล่นรำโทน" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตระหนักเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบสานการละเล่นรำโทน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะรำโทนจากสาขาดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์