ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศงาน อบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวาน (๕ เมษายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา จากสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๑ จังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติแก่ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทแหล่งธรณีสัณฐาน และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะ