ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะฯ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
                    เมื่อวันที่ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหารือและพิจารณาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมค่ะ