ภาพกิจกรรม     : สำนักฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
                    เมื่อวันที่ (๗ กันยายน ๒๕๖๑) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมใจ กงเติม และอาจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ ค่ะ