ภาพกิจกรรม     : บรรยากาศ พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ
 
                    พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ คณะวิชา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์