ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
                    เมื่อวันที่ (๒ กันยายน ๒๕๖๒) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก-สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์ และสิบโท ดร.พิสุทธิ์ บัวเปรม ค่ะ