ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เสวนาให้ความรู้เรื่อง วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ จุนเจือพื้นถิ่น สมถวิลจินตนา" ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเ
 
                     เมื่อวันที่ (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เสวนาให้ความรู้เรื่อง วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ จุนเจือพื้นถิ่น สมถวิลจินตนา" ณ วัดป่าเรไรทอง ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากการเสวนาทางประวัติศาสตร์เมืองวิเชียรบุรีแล้ว งานนี้ได้มีการเปิดตัวหนังสือ "วิเชียรบุรี: ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม" ซึ่งเขียนโดย อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์และเป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ค่ะ