ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ เอื้อเฟื้อสืบสาน ตำนานนายม" ณ ว
 
                    เมื่อวันที่ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์ ภายใต้ชื่องาน "ขุดเหง้าสาวเครือ เอื้อเฟื้อสืบสาน ตำนานนายม" ณ วัดเสาธงทอง ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในงานจะประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อเรื่องบ้านนายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์? ทั้งในส่วนของประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม บ้านนายม และได้เปิดตัวหนังสือ "บ้านนายม: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณแห่งลุ่มน้ำป่าสัก เมืองเพชรบูรณ์" ซึ่งเขียนโดย อาจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ และเป็นวิทยากรในการร่วมเสวนาครั้งนี้ค่ะ