ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์ฯ จัดสัมมนาสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัด ชุมชนโบราณ บ้านภูผักไซ่ ณ วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    วันนี้(๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่นสู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัด ชุมชนโบราณ บ้านภูผักไซ่ ณ วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ