ภาพกิจกรรม     : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    วันที่ (7 สิงหาคม 2563) ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นประธานการประชุมแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานผลการดำเนิน และพิจารณาผลักดันบ้านเสายองหิน ชุมชนโบราณ บ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นเป็นมรดกจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บ้านเสายองหิน บ้านภูผักไซ่ เป็นมรดกจังหวัดค่ะ