ภาพกิจกรรม     : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับนานาชาติ (งานวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดง "ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๖๓")
 
                    เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลปะและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับนานาชาติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ ลาจันนนท์ อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม อาจารย์สมศักดิ์ ภู่พรายงาม อาจารย์อังคณา จันทร์แสงสี และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปฯ พร้อมด้วยนักแสดงสาขาวิชานาฏศิลปะและศิลปะการแสดง ซึ่งได้นำการแสดงท้องถิ่นของเพชรบูรณ์ไปแสดงในงาน ?ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก? ณ บริเวณหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Views: 13