ภาพกิจกรรม     : โครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๓ "มะพร้าวกับภูมิปัญญาไทย" ตอนใฝ่ใจในกะโหลกกะลา
 
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๓ "มะพร้าวกับภูมิปัญญาไทย" ตอน ใฝ่ใจในกะโหลกกะลา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Views: 12