ภาพกิจกรรม     : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ย่านชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านนาตะกรุด เพื่อวางแผนและกำหนดวันดำเนินการประชาคมชาวบ้านนาตะกรุด เพื่อเตรียมการประกาศเขตให้ย่านชุมชนเก่านาตะกรุด เป็นเขตอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
Views: 40