ภาพกิจกรรม     : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขุนแผน ตุ้มทองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ย่านชุมชนตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พบกับปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนและกำหนดวันดำเนินการประชาคม เตรียมการประกาศเขตให้ย่านชุมชนเก่า ตลาดหล่มเก่า ให้เป็นเขตอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งได้ลงสำรวจและเก็บภาพเพิ่มเติมด้วยค่ะ
Views: 47