ภาพกิจกรรม     : ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๔
 
                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกอ้อ ขวัญนิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ นายวิโรจน์ หุ่นทอง และนางสาวณัฐวดี แก้วบาง นักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Views: 44