ภาพกิจกรรม     : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
Views: 48