ภาพกิจกรรม     : สัมมนาย่านชุมชนตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ และหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ เพชรบูรณ์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่น สู่การประกาศเขตมรดกของจังหวัด ย่านชุมชนตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วัดศรีสุมังค์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ และทางสำนักฯ จะดำเนินการนำผลการลงประชาคมนี้ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาประกาศเขตมรดกต่อไปค่ะ
Views: 21