ภาพกิจกรรม     : ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
 
                    วันนี้ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันรายงานผลการดำเนิน และร่วมกันพิจารณาผลักดันพื้นที่ย่านชุมชนเก่า ตลาดหล่มเก่า ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า และย่านชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัดและมรดกชาติ โดยในที่ประชุมวันนี้ คณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติเห็นชอบให้ย่านชุมชนเก่าทั้ง ๒ พื้นที่ที่กล่าวข้างต้น เป็นมรดกจังหวัดค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ์ ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่น และนำไปสู่หลักเกณฑ์การพิจารณาของชาติต่อไปค่ะ
Views: 15