Notice: Undefined variable: no in /var/www/html/artculture/photoGallery/view_photo.php on line 96
ภาพกิจกรรม     : ภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานคูณลาน สืบสานตำนานแม่พระโพสพ (วัดโฆษา บ้านท่าช้าง)
 
          

            เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้จัดทำโครงการวัฒนธรรมสัญจรร่วมกับชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในงานคูณลาน สืบสานตำนานแม่พระโพสพ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับวิถีชีวิตของชาวนา และเพื่อเป็นการบูชาแม่พระโพสพและปลูกจิตสำนึกการรู้คุณของข้าวที่เราใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและถ่ายทอดพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าวให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

วันที่ :29 มิ.ย. 2564   โดย: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ / 107 Views