Notice: Undefined variable: no in /var/www/html/artculture/photoGallery/view_photo.php on line 96
ภาพกิจกรรม     : โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 
          ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเทียวชุมชนบ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนนำภูมิปัญญาหัตถศิลป์มายกระดับสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
วันที่ :10 ส.ค. 2564   โดย: นายพิทักษะ จันทร์จิระ , นางสาวมนชยา คลายโศก / 45 Views