Notice: Undefined variable: no in /var/www/html/artculture/photoGallery/view_photo.php on line 96
ภาพกิจกรรม     : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
          
    ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทั้ง ๕ คณะ และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ใส่แมส บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และได้กำหนด วัน-เวลา ของการเข้าถวายพระพรของแต่ละคณะ และศูนย์สำนัก ตามกำหนดการ เป็นการลดความแออัดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด ๑๙
วันที่ :11 ส.ค. 2564   โดย: นายพิทักษะ จันทร์จิระ , นางสาวมนชยา คลายโศก / 69 Views