แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
2. มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3. เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดการลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
5. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
6. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน