สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
artculturespb@pcru.ac.th
056-717140

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1 .ภาพกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมครั้งที่ 14 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
2 .ภาพกิจกรรมโครงการ 5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสีชมพู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
3 .ภาพประชาชน บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมชมหอวัฒนธรรม ปี พ.ศ.2565 หอวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม